Algemene voorwaarden Thoth Egypte cursussen & Privacy verklaring

Algemene voorwaarden Thoth Egypte cursussen & Privacy verklaring 2018-12-07T13:42:56+00:00

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, leveringen en diensten van welke aard ook tussen opdrachtgever en Thoth Egypte cursussen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

De algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij de aanvaarding daarvan door Thoth Egypte cursussen schriftelijk is bevestigd.

Artikel 1. Definities

 1. Onder opdrachtgever wordt verstaan de persoon, organisatie of onderneming die de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden c.q. het verlenen van diensten of het verstrekken van adviezen verstrekt.
 2. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van opdrachtgever aan Thoth Egypte cursussen om tegen betaling werkzaamheden te verrichten, waaronder het geven van scholing, cursussen, seminars, lezingen en rondleidingen, dan wel adviezen te geven of diensten te verlenen.
 3. Onder werkzaamheden wordt verstaan al wat Thoth Egypte cursussen ten behoeve van opdrachtgever binnen het kader van de door deze verstrekte scholing en/of opdracht maakt en/of onderneemt c.q. laat maken en/of doet ondernemen.

Artikel 2. Offertes

 1. De door Thoth Egypte cursussen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen partijen wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Thoth Egypte cursussen de opdracht schriftelijk aan opdrachtgever bevestigt, dan wel aanvangt met de feitelijke uitvoering van de opdracht.
 2. Een overeenkomst tussen partijen heeft altijd een tijdelijk karakter.
 3. Opdrachtgever heeft twee weken bedenktijd alvorens de overeenkomst schriftelijk te bevestigen aan Thoth Egypte cursussen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Thoth Egypte cursussen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Thoth Egypte cursussen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Thoth Egypte cursussen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan aannemen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Thoth Egypte cursussen verstrekt worden.
 4. Thoth Egypte cursussen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Thoth Egypte cursussen is uitgegaan van door de opdrachtgever en/of deelnemers aan de scholing verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Wijzigingen in de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig schriftelijk aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Thoth Egypte cursussen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Thoth Egypte cursussen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een prijsafspraak is overeengekomen zal Thoth Egypte cursussen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijsafspraak tot gevolg heeft.
 4. In afwijking van lid 3 zal Thoth Egypte cursussen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Thoth Egypte cursussen kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendommen

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden behoudt Thoth Egypte cursussen zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Thoth Egypte cursussen verstrekte stukken, zoals scholingsvoorstellen, lesmateriaal, offertes, rapporten, adviezen, etc., zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Thoth Egypte cursussen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt worden, of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 8. Opschorting

 1. Thoth Egypte cursussen is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken op het moment dat opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.

Artikel 9. Overmacht

 1. Indien Thoth Egypte cursussen door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet tijdig in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft Thoth Egypte cursussen het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn alsnog uit te voeren, ofwel indien uitvoering binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
 2. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot het vorderen van enige schadevergoeding.

Artikel 10. Beëindiging van de opdracht

 1. Indien Thoth Egypte cursussen langer dan 20 aaneengesloten werkdagen niet in staat is de opdracht te vervullen of Thoth Egypte cursussen schriftelijk te kennen geeft dat dat het geval zal zijn, kan opdrachtgever besluiten een vervanger voor Thoth Egypte cursussen in te zetten voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever is in dit geval niet gerechtigd tot enige schadevergoeding.
 2. Thoth Egypte cursussen heeft het recht zich direct en zonder enige verdere verplichting uit een opdracht terug te trekken indien:
 3. op grond van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken een goede opdrachtvoering wordt belemmerd.
 4. zich feiten of omstandigheden zijdens de opdrachtgever voordoen die naar het oordeel van Thoth Egypte cursussen strijdig kunnen zijn met de Wet en/of de in het reguliere verkeer gebruikte normen.
 5. Indien één der partijen aantoonbaar tekort is geschoten in de verplichtingen welke hij binnen het raam van deze overeenkomst op zich heeft genomen, is de andere partij gerechtigd tussentijds en zonder tussenkomst van wie dan ook de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen. In alle gevallen is de opdrachtgever gehouden de door Thoth Egypte cursussen in redelijkheid gemaakte kosten en geleden schade direct te voldoen.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen

 1. Klachten worden te allen tijden vertrouwelijk behandeld.
 2. Klachten over het geleverde product of de verrichte werkzaamheden door Thoth Egypte cursussen kunnen binnen een week na vaststelling, doch uiterlijk binnen dertig dagen na levering van het product of voltooiing van de betreffende werkzaamheden door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend bij Thoth Egypte cursussen.
 3. Klager ontvangt binnen 4 weken na het indienen van de klacht een schriftelijke beslissing.
 4. Indien klager zich met deze beslissing niet kan verenigen, kan klager binnen dertig dagen na ontvangst van de beslissing schriftelijk een met redenen omkleed en van onderliggende bewijsstukken voorzien beroep instellen tegen de beslissing op de klacht en wel bij een onafhankelijke derde.

Artikel 12. Honorarium

 1. Thoth Egypte cursussen stelt door middel van een offerte een honorarium vast. Het honorarium is, indien relevant, uitgesplitst naar BTW en reis- en verblijfkosten.
 2. Indien geen honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Thoth Egypte cursussen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zal maandelijks worden gefactureerd.

Artikel 13. Betaling

Betaling dient te geschieden voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnummer IBAN NL23 INGB 0007 7689 18, tenzij met opdrachtnemer anders is overeengekomen.

 1. Bij gebreke van tijdige betaling door opdrachtgever is deze vanaf de vervaldatum van de betreffende facturen of declaraties aan Thoth Egypte cursussen de wettelijke rente verschuldigd per maand of gedeelte van een maand over het per de eerste van iedere maand vervallen saldo. Voor betalingsherinneringen wordt € 15,- per herinnering in rekening gebracht. Alle kosten die Thoth Egypte cursussen ter incasso van het verschuldigde maakt, zijn voor rekening van opdrachtgever en worden tenminste gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 14. Annulering van de opdracht

 1. Thoth Egypte cursussen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.
 2. Indien opdrachtgever de opdracht schriftelijk en aangetekend annuleert, is zij, afhankelijk van de omschreven annuleringstermijn, gehouden de volgende percentages van de hoofdsom aan Thoth Egypte cursussen te voldoen:

Bij scholing door middel van een cursus

Tot 3 weken voorafgaand aan de opdracht: 0% van de hoofdsom

Vanaf 3 weken voorafgaand aan de opdracht: 50% van de hoofdsom.

Vanaf 7 werkdagen voorafgaand aan de opdracht: 100% van de hoofdsom. 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens in geval van aantoonbare opzet of grove schuld draagt Thoth Egypte cursussen geen aansprakelijkheid voor schaden en/of verliezen die Thoth Egypte cursussen in het kader van de opdracht, of op welke wijze dan ook daarmee samenhangend, mocht veroorzaken aan derden of aan opdrachtgever zelf. Deze aansprakelijkheid is uitsluitend voor opdrachtgever.
 2. Hierbij inbegrepen zijn ook fysieke schaden en letsel. Derden en opdrachtgever zijn zich bewust van risicoaanvaarding bij alle fysieke onderdelen gedurende de scholing.
 3. De aansprakelijkheid van Thoth Egypte cursussen is beperkt tot het bedrag van het honorarium dat aan opdrachtgever in rekening is gebracht.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

 1. De rechter in het arrondissement waarin Thoth Egypte cursussen is gevestigd, is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen opdrachtgever en Thoth Egypte cursussen, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheden van enige kantonrechter.

Artikel 17. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Thoth Egypte cursussen en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18. Wijziging van de voorwaarden

 1. Thoth Egypte cursussen is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen gelden vanaf het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Thoth Egypte cursussen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden.

De laatste wijziging in deze voorwaarden vond plaats per 1 april 2017.

Privacy verklaring

Bij aanmelding voor de digitale nieuwsbrief via de website www.egyptecursussen worden uw emailgegevens opgeslagen in een database van het bedrijf The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp. Deze informatie wordt alleen door Thoth Egypte cursussen gebruikt en niet aan derden verstrekt.

Bij het tonen van belangstelling of het afnemen van een product worden de email- en/of adresgegevens van de belangstellende of klant in een database van Thoth Egypte cursussen opgeslagen. Deze persoonlijke gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Deze worden uitsluitend gebruikt voor de zakelijke correspondentie die betrekking heeft op de door Thoth Egypte cursussen aangeboden producten.

De email- en adresgegevens van belangstellenden en klanten die eenmalig in contact stonden met Thoth Egypte cursussen, worden maximaal drie jaar bewaard. Daarna worden de gegevens verwijderd uit alle bestanden. De adresgegevens van overige belangstellenden en klanten worden zeven jaar lang bewaard en daarna verwijderd.